Aktualne przetargi

Sprawdź aktualne przetargi

17.02.2023 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,

Balticon S.A. informuje, że postępowanie przetargowe na realizacją inwestycji pn. „Budowa placu manewrowo-składowego dla pełnych kontenerów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej” z dnia 16.12.2022 r. zostało unieważnione ze względu na przekroczenie zakładanego budżetu Zamawiającego.

Dziękujemy za zainteresowanie i złożone oferty.

16.12.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa placu manewrowo-składowego dla pełnych kontenerów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na Wykonawcę Robót Budowlanych.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania proszę kierować na wskazany niżej adres mailowy.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytania ofertowego – 16.12.2022 r.
• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie
• Termin zadawania pytań – 30.12.2022 r., godz.: 16:00
• Terminy wizji lokalnych – 20.12.2022 r. oraz 22.12.2022 r.
• Termin składania ofert – 20.01.2023 r., godz.: 16:00

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl

Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

1. Załącznik 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty
2. Załącznik 2 do Zapytania ofertowego – TPCR
3. Załącznik 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenia oferentów
4. Załącznik 4 do Zapytania ofertowego – Ślepy kosztorys
5. Załącznik 5 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy
6. Załącznik 6 do Zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna
7. Załącznik 5 do Umowy – Protokół Finansowy wraz z Protokołem Częściowego Odbioru Robót
8. Zapytanie Ofertowe 16122022

14.09.2022 r. INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. informuje o rozstrzygnięciu postępowania na wyłonienie „Dostawcy dwóch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A.”.

W dniu 14.09.2022 r. dokonano oceny złożonych ofert.

Ocenie podlegały oferty spełniające wymagania postawione przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym. Oferenci wypełnili załączniki zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W związku z czym, Oferenci zostali poddani ocenie.

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania ofertowego, dokonano wyboru oferty złożonej przez:
CIMC Trailer Poland Sp. z o.o., ul. Handlowa 21, 81-061 Gdynia
Cena brutto dostawy w EUR: 79 950,00 €
Cena brutto dostawy w PLN: 375 868,94 zł – według kursu EUR z dnia upublicznienia zapytania (4,7013 zł)

W związku z powyższym, dokumentacja Oferenta została sprawdzona pod kątem formalnym i został on wybrany na Dostawcę dwóch naczep terminalowych oraz został zaproszony do podpisania umowy z Zamawiającym.

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania zamieszczona została w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121419

08.08.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ DWÓCH NACZEP TERMINALOWYCH DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na Dostawę dwóch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. w Gdańsku.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania proszę kierować na wskazany niżej adres mailowy.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja Zapytania Ofertowego – 08.08.2022 r.
• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie
• Termin zadawania pytań – 26.08.2022 r., godz.: 16:00
• Termin składania ofert – 09.09.2022 r., godz.: 16:00

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty lub wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazane adresy e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl oraz biuro@balticon.pl
lub
• w wersji elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności w zakładce „OFERTY”

Zapraszamy do składania ofert.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121419

12.07.2022 r. INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. informuje o rozstrzygnięciu postępowania na wyłonienie „Dostawcy dwóch ciągników terminalowych oraz dwóch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu” w części dotyczącej dostawy dwóch ciągników terminalowych.

Część dotycząca dostawy dwóch naczep terminalowych została unieważniona i zostanie powtórzona w nowym postępowaniu, ze względu na wpływ oferty znacząco przekraczającej budżet Zamawiającego oraz konieczność dokonania zmian w dokumentacji przetargu.

W dniu 11.07.2022 r. dokonano oceny złożonych ofert w części dotyczącej dostawy dwóch ciągników terminalowych.

Jako jedyna wpłynęła oferta firmy:

Cargotec Poland Sp. z O.O., ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard

W związku z powyższym, dokumentacja Oferenta została sprawdzona pod kątem formalnym i został on wybrany na Dostawcę dwóch ciągników terminalowych oraz został zaproszony do podpisania umowy z Zamawiającym.

24.05.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ DWÓCH CIĄGNIKÓW TERMINALOWYCH ORAZ DWÓCH NACZEP TERMINALOWYCH DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU

AKTUALIZACJA 15.06.2022 r. – BALTICON S.A. informuje, że termin składania ofert został wydłużony do 30.06.2022 r. Opublikowano także odpowiedzi na pytania Oferentów.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na Dostawę dwóch ciągników terminalowych oraz dwóch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. w Gdańsku wraz ze świadczeniem usługi serwisu.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania proszę kierować na wskazany niżej adres mailowy.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja Zapytania Ofertowego – 24.05.2022 r.
• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie
• Termin zadawania pytań – 10.06.2022 r., godz.: 16:00
• Termin składania ofert – 30.06.2022 r., godz.: 10:00

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty lub wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazane adresy e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl oraz biuro@balticon.pl
lub
• w wersji elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności w zakładce „OFERTY”

Zapraszamy do składania ofert.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110083

 

Załączniki (aktualizacja 24.06.2022 r.):

24062022 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

24062022 Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

24062022 Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń

 

Załączniki (aktualizacja 15.06.2022 r.):

15062022 Zapytanie Ofertowe na dostawę ciągników oraz naczep

15062022 Załącznik nr 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi

15062022 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

15062022 Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

15062022 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy – Ciągniki

15062022 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy – Naczepy

15062022 Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń

 

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe na dostawę ciągników oraz naczep

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy – Ciągniki

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy – Naczepy

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych_załączniki

Załącznik nr 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń

Załącznik nr 6 do Umowy – Dane kontaktowe

26.01.2022 r. – OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ WOZÓW PRZEDSIĘBIERNYCH DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW (REACHSTACKER ORAZ EMPTY CONTAINER HANDLER) DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie Dostawcy wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) w ramach inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, realizowanej przez BALTICON S.A. w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18, informujemy iż w dniu 26.01.2022 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.

 

Jako jedyna wpłynęła oferta firmy:

Cargotec Poland Sp. z O.O., ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard

W związku z powyższym, dokumentacja Oferenta została sprawdzona pod kątem formalnym i został on wybrany na Dostawcę wozów przedsiębiernych oraz został zaproszony do podpisania umowy z Zamawiającym.

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania zamieszczona została w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83495

16.12.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA NA DOSTAWĘ WOZÓW PRZEDSIĘBIERNYCH DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW (REACHSTACKER ORAZ EMPTY CONTAINER HANDLER) DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na Dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu, dla projektu współfinansowanego ze środków UE.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania proszę kierować na wskazany niżej adres mailowy.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja Zapytania Ofertowego – 16.12.2021 r.
• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie
• Termin zadawania pytań – 07.01.2021 r.
• Termin składania ofert – 18.01.2022 r., godz.: 08:00

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty lub wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl
lub
• w wersji elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności w zakładce „OFERTY”

Zapraszamy do składania ofert.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83495

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe na dostawę RST i ECH

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia danych

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia danych_załączniki

Załącznik nr 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy urządzenia

Załącznik nr 6 do Umowy – Dane kontaktowe

Aktualizacja 12.01.2022 r.

Aktualizacja 12012022 Zapytanie Ofertowe na dostawę RST i ECH

Aktualizacja 12012022 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

Aktualizacja 12012022 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy

Aktualizacja 12012022 Załącznik nr 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja 12012022 Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SYSTEMU BRAMOWNIC W DWÓCH LOKALIZACJACH GDAŃSK KU UJŚCIU ORAZ GDAŃSK SUCHARSKIEGO.:” ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN 29.10.2021 WYBRANY WYKONAWCA Nuuxe Radioton Sp. z o.o.

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Sucharskiego

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Ku Ujściu

Załącznik 2 – Oświadczenia oferentów

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 1 – Formularz oferty

Zapytanie-Ofertowe

Pytania i odpowiedzi nr1

Pytania i odpowiedzi nr2

ZAPYTANIE OFERTOWE NIEROZSTRZYGNIĘTE NA DOSTAWĘ SYSTEMU BRAMOWNIC W DWÓCH LOKALIZACJACH GDAŃSK KU UJŚCIU ORAZ GDAŃSK SUCHARSKIEGO.:” ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN 13.09.2021

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Sucharskiego

Załącznik 2 – Oświadczenia oferentów

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 1 – Formularz oferty (1)

Zapytanie-Ofertowe

Zapytanie Oferenta odpowiedź

Zapytanie oferenta odpowiedź 2

Zapytanie oferenta odpowiedź 3

05.05.2021 r. – OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA II ETAPU

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych dla II Etapu robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, realizowanej przez BALTICON S.A. w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18, informujemy iż w dniu 05.05.2021 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.
Najwyższą ilość punktów zdobyła oferta firmy:

Firma Budowlano – Drogowa MTM SA., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

W związku z powyższym, Oferent został wybrany na Wykonawcę Robót Budowlanych Etapu II oraz został zaproszony do podpisania umowy z Zamawiającym.
Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania zamieszczona została w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34793

25.03.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – ETAP II

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na Wykonawcę Robót Budowlanych dla II etapu projektu współfinansowanego ze środków UE.

 

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania proszę kierować na wskazany niżej adres mailowy.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytania ofertowego – 25.03.2021 r.

• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie

• Termin składania ofert – 26.04.2021 r., godz.: 23:59

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl
lub
• w wersji elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności w zakładce „OFERTY”

 

Zapraszamy do składania ofert.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34793

 

Załączniki:

Załącznik nr 1_Formularz oferty

 

Załącznik nr 2_TPCR

 

Załącznik nr 3_Oświadczenia oferentów

 

Załącznik nr 4_Ślepy kosztorys

 

 

Załącznik nr 5_Wzór umowy

 

Załącznik nr 5  Wzór umowy (aktualizacja 13042021)

 

Załącznik nr 5  Wzór umowy (aktualizacja 23042021)

 

Załącznik nr 6_Dokumentacja techniczna

 

Załącznik nr 7  Protokół Finansowy wraz z Protokołem Częściowego Odbioru Robót

 

Zapytanie ofertowe WRB

 

 

 

Pytania i odpowiedzi 13.04.2021

 

Pytania i odpowiedzi 19.04.2021

 

Pytania i odpowiedzi 23.04.2021

 

Dokumentacja wyjaśnienia 06.04.2021

 

Pytania i odpowiedzi 06.04.2021

 

19.02.2021 r. INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż BALTICON S.A. zakończył procedurę wyboru Wykonawcy usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” nr  POIS.03.02.00-00-0051/18.
Publikacja wyboru Wykonawcy usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostępna jest w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860?sekcja=oferty

26.01.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na wykonawcę usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu współfinansowanego ze środków UE.

 

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytanie ofertowego – 26.01.2021 r.
• Termin składania ofert – 05.02.2021 r., godz.: 16:00

 

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej należy odesłać na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860

Załączniki:

Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu wymagań

Załącznik nr 2_Wykaz usług

Załącznik nr 3_Wzór oferty

Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5_Wzór umowy

Załącznik nr 6_Wykaz robót

Zapytanie ofertowe INI 012021

mapadotacji

Skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości!